WŁADZE SPÓŁKI

1. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki - jako jedyny, stuprocentowy udziałowiec - pełni Burmistrz Gminy Góra

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółki powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Składa się z trzech osób: dwóch członków
i przewodniczącego.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodnicząca - Joanna Iwanicka
Członek RN - Zbigniew Dorabiała
Członek RN - Krzysztof Dudek

3. Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, uprawnionym do reprezentowania firmy.

Prezes Zarządu - Rafał Korytowski

4. Struktura kapitału

100% udzia­łów w kapitale zakładowym po­sia­da Gmi­na Góra.