W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze.

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH


Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach wykonania umowy, zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą, wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lud wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:
- realizacji zawartych umów współpracy,
- realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na towary,
- świadczenia usług serwisowych oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności,
- wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
- prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej,
- archiwizacyjnym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

- na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE


Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

VI. KONTAKT W CELU REALIZACJI SWOICH PRAW


Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Administratorem) poprzez wysłanie maila na adres: iod@zecgora.pl