Polityka jakości

INFORMACJA
dotycząca emisji pyłów przez kotłownie węglową "Jagiellonów" przy ul. Dąbrówki 8 w Górze

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, przeprowadza dwa razy w roku pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza w sezonie zimowym i raz w sezonie letnim. Dopuszczalne normy emisji zanieczyszczeń do środowiska zostały określone dla Spółki w pozwoleniu o dopuszczalnej emisji pyłów lub gazów z dnia 16 marca 2010 r. Nr ŚR-III-7645/1/2009 tj.
- pył 200 mg/m3
- dwutlenek siarki 1500 mg/m3
- dwutlenek azotu 400 mg/m3
Normy emisji zanieczyszczeń do środowiska są przestrzegane przez Spółkę. Emisja pyłów z kotłów zainstalowanych w kotłowni węglowej przy ul. Dąbrówki 8 w Górze tj. kotłów typu KRm-80 o mocy 1860 kW i KRm 2,9 o mocy 2900 kW, kształtuje się na poziomie od 120 do 190 mg/m3. (sprawozdanie z pomiaru emisji poniżej).

SPRAWOZDANIE Z POMIARU EMISJI


Zestawienie powyższych danych wykazuje, że kotły dużej mocy Spółki emitują podobną ilość pyłu do powietrza co kocioł małej mocy do 50 kW zainstalowany w zabudowie jednorodzinnej (klasy kotłów 1,2,3) tj. większość kotłów zainstalowanych na terenie miasta. Ponadto emitowane zanieczyszczenia przez Spółkę są zaliczane do tzw. wysokiej emisji, która charakteryzuje się tym, że wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza odbywa się poprzez komin mający kilkadziesiąt metrów wysokości, dzięki czemu spaliny rozpraszane są na bardzo dużym obszarze i mają znikomy wpływ na zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta.
Wymagania odnośnie emisji pyłów dla kotłów małej mocy zostały wprowadzone w 2002 r. normą PN-EN 303–5:2002 (tabela nr 1). Natomiast w 2014 r. została wprowadzona do stosowania nowa norma PN-EN 303–5:2012 (tabela nr 2)

Tabela 1 (Wymagania emisyjne wg EN 303-5:2002)

Tabela 2 (Wymagania emisyjne wg EN 303-5:2012)